Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzájemná práva smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, přičemž tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy:

 1. Prodávající - uskutečňuje internetový prodej výrobků kupujícím - spotřebitelům na území České republiky na základě těchto obchodních podmínek. Prodávajícím je společnost briv.cz, se sídlem Veveří 497/75, 602 00 Brno – Veveří, IČO: 056 251 31. Společnost je zápsana v živnostenském rejstříků úřadu městské části Brno-střed, Malinovského nám. 3, 601 67 BRNO. Internetový obchod má adresu www.briv.cz.
 2. Kupující - spotřebitel po seznámení s internetovým katalogem a nabídkou prodávajícího, si vybere zboží nabízené v aktuálním internetovém katalogu a nabídce prodávajícího a vybrané zboží, o jehož zakoupení má zájem, objedná u prodávajícího pomocí objednávky - objednávkového formuláře.
 3. Objednávky - objednávkové formuláře mohou být zasílány po celý kalendářní rok, a to 24 hodin denně. Objednávky zaslané v sobotu, v neděli či ve dnech státních svátků budou zpracovány následující pracovní den. Základní podmínkou přijetí objednávky je správně vyplněný objednávkový formulář. Objednávkové formuláře, které budou vyplněny nesprávně či neúplně, nelze považovat za řádnou objednávku a kupní smlouva na jejich základě není uzavřena. Společnost briv.cz přijímá objednávky od osob starších 18 let. Společnost briv.cz , si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které budí podezření o zneužití internetového prodeje neoprávněnými osobami (například takové objednávky, které neobsahují telefon či adresu elektronické pošty, kde by bylo možné objednávku potvrdit či ověřit.)
 4. Objednávku, přijetí objednávkového formuláře potvrdí pracovník společnosti briv.cz nejpozději následujícím pracovním dnem po učinění objednávky. Potvrzení bude učiněno pomocí elektronické pošty. Pokud není možné osobu, která objednávku zaslala, v této době kontaktovat, bude objednávka zrušena a na kupní smlouvu se hledí, jako by nebyla uzavřena.
 5. Nabídku činí prodávající pomocí internetových katalogů, internetové nabídky. Nabídka vyplývající z internetového katalogu společnosti briv.cz platí vždy po dobu, která je v tomto katalogu uvedena. Ceny výrobků společnosti briv.cz jsou uváděny v českých korunách. 
 6. Zboží je dodáváno na adresu uvedenou v objednávce - objednávkovém formuláři. Náklady přepravy zboží hradí prodávající.

  Poštovní přepravce dodává zboží pouze během pracovních dnů, (tj. mimo sobot, nedělí a během státních svátků).

  V případě opožděné dodávky zboží způsobené například přechodným nedostatkem objednaného zboží ve skladu, bude kupující bez prodlení informován pracovníkem společnosti briv.cz prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

  Zboží je dodáváno v běžných obalech. Se zbožím bude kupujícímu - spotřebiteli dodán návod k obsluze či údržbě, záruční list, pokud to povaha věci - zboží vyžaduje, a další listiny, které jsou rozhodné pro použití a nakládání s výrobkem. Rovněž bude předána faktura s náležitostmi daňového dokladu.

  Spotřebitel - kupující, případně jiná osoba, která je určena k převzetí zboží spotřebitelem, kupujícím, je povinna potvrdit přepravci - přepravní službě převzetí zboží včetně všech dokladů.

  V případě uskutečnění hromadné objednávky, tj. objednávky - objednávkového formuláře s více druhy zboží či s větším počtem zboží, si společnost briv.cz vyhrazuje právo zaslat - dodat zboží po částech, tedy ve více balících.

 7. Za objednané zboží - výrobky dodané prodávají společností briv.cz je kupující - spotřebitel povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu - cenu zboží, která je uvedena v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího, a to platného ke dni doručení objednávky kupujícího, spotřebitele, prodávajícímu.
 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy může kupující - spotřebitel uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  2. Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího:

  Bankovní účet: CZK: 455 912 00 44 / 5500

  IBAN: CZ9555000000004559120044

  Raiffeisenbank (www.rb.cz)

 1. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy kupující odešle prodávajícímu řádně vyplněnou objednávku a ta je úspěšně doručena. Na základě uzavřené kupní smlouvy vzniká stranám smluvního vztahu povinnost k plnění dle uzavřené kupní smlouvy. Společnost briv.cz si výslovně vyhrazuje právo řádně objednané zboží nedodat, a to v případě, že není aktuálně na skladě. Prodávající je povinen dodat objednané zboží a kupující – spotřebitel je povinen uhradit kupní cenu, která je uvedena v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího, který je platný ke dni doručení objednávky spotřebitele prodávajícímu. Kupní cena je pak uvedena i v předané faktuře. Vlastnické právo k objednanému zboží přechází na kupujícího - spotřebitele úplným zaplacením vyfakturované kupní ceny. Nebezpeční škody na dodávaném zboží přechází na kupujícího dle podmínek uvedených v § 2121 a násl. občanského zákoníku.
 2. Prodávající společnost briv.cz, tímto výslovně poučuje ve smyslu ustanovení § 1846 občanského zákoníku kupujícího - spotřebitele o jeho právu odstoupit od kupní smlouvy o prodeji objednaného zboží do 14 dnů od převzetí tohoto zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího společnost briv.cz, sídlem Veveří 497/75, 602 00 Brno – Veveří, IČO: 056 251 31 www.briv.cz., info@briv.cz formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy poslední den příslušné lhůty. Kupující zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašlete na adresu briv.cz, sídlem Veveří 497/75, 602 00 Brno – Veveří. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží, jestliže zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.Maximální náklady jsou odhadované ve výši 150,- Kč. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 3. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standartního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě kupujícímu nevzniknou další náklady. Platbu prodávající vrátí až po obdržení zboží nebo prokážete-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 4. Vady věci a jejich uplatnění:

  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí („odpovědnost za jakost při převzetí").

  Reklamace je možno uplatnit na adrese sídla: briv.cz, sídlem Veveří 497/75, 602 00 Brno – Veveří, IČO: 056 251 31, www.briv.cz., info@briv.cz
  Uplatnění odpovědnosti za jakost při převzetí (tzv. vyřizování reklamací) se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zejména § 2165a násl.), zákona na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy, které tuto oblast upravují.

  Za vadu věci není považována optická změna, která vznikla běžným používáním, které neovlivní funkční schopnost výrobků. Netýká se též vad, které vznikly neodborným a nevhodným zacházením ze strany kupujícího či v rozporu s návodem k použití, a dále škod vzniklých vinou kupujícího. Reklamaci lze uplatňovat pouze po předložení dokladu prokazujícího koupi zboží.

  Prodávající - společnost briv.cz odpovídá za vady dodaného zboží pouze v případech, pokud kupující - spotřebitel nepoužíval zboží v rozporu s návodem k obsluze či údržbě, resp. v rozporu s pokyny prodávajícího - společnosti briv.cz, sídlem Veveří 497/75, 602 00 Brno – Veveří, IČO: 056 251 31.

  Reklamace týkající se rozdílného vnějšího vzhledu dodaného zboží od vzhledu zboží uvedeného na internetových stránkách, který je dán chybným nastavením parametru monitoru kupujícího - spotřebitele nejsou důvodem pro vrácení zboží a řádné uplatnění reklamace.

  Reklamace týkající se mechanického poškození způsobeného přepravou zboží jsou akceptovány pouze v případě, že kupující - spotřebitel na ně upozorní při dodávce zboží a v přítomnosti pracovníka přepravní služby - GEIS. Podmínkou úspěšné reklamace je sepsání zprávy o poškození, která je vypracována a podepsána kupujícím a pracovníkem přepravní služby.

 5.  Odstoupení od smlouvy - klimatizace:

  Není-li to ve smlouvě výslovně uvedeno, kupující bere na vědomí, že nemůže od smlouvy odstoupit dle § 1837 občanského zákoníku, pokud:

  - je zboží upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
  - zboží podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
  - bylo-li zboží po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
  - bylo-li zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
  - se jedná o dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal.    

 6. Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží bez udání důvodů, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

  Zboží zaslané kupujícím zpět k prodávajícímu by mělo být zasláno úplné, tj. včetně příslušenství, nepoškozené, čisté, s kompletní dokumentací, tj. s návodem, záručním listem a dokladem o koupi a pokud možno v originálním obalu.

  Je-li vrácené zboží poškozeno nebo z jiného důvodu vzniknou prodávajícímu výdaje s uvedením produktu do původního stavu, může být částka vrácená kupujícímu ponížena o tyto náklady.

  Jsou-li splněny všechny podmínky pro vrácení zboží, prodávající vrátí finanční částku bezhotovostně na účet kupujícího, tj. kupní cenu a náklady na dopravu od prodávajícího ke kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od předání zboží kupujícím prodávajícímu nebo od prokázání, že kupující zboží odeslal zpět k prodávajícímu.

  V případě zaslání peněz Kupujícímu zpět složenkou bude z ceny zboží odečteno 90 Kč (poplatek ČP a administrace).

  Kupující je i nadále povinen zaplatit náklady spojené se zasláním zboží zpět prodávajícímu i v případě, kdy nemůže být zboží vráceno obyčejnou pozemní poštou.

  Zboží zaslané zpět na dobírku nebude prodávajícím převzato!

 7. Vrácení zboží - klimatizace:

  Kupující má právo na vrácení zakoupeného zboží nad rámec zákona, akceptuje-li níže uvedené podmínky:

  Kupující obdrží zpět finanční částku na základě lhůty od dne zakoupení:

  - ve výši 100 % při vrácení zboží dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, viz. článek 5. Odstoupení od smlouvy - klimatizace.

  - poníženou o storno poplatek ve výši 25 % při vrácení zboží do 45 dnů

  - poníženou o storno poplatek ve výši 50 % při vrácení zboží později než do 45 dnů.

  Na vrácení poštovného má kupující právo pouze při vrácení zboží dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, viz. článek 5. Odstoupení od smlouvy - klimatizace.

 8. Práva z vadného plnění - klimatizace:

  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad.

  Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

  - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

  - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

  - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, je-li koncovým spotřebitelem a v době dvanácti (12) měsíců, je-li podnikatelem, to se však netýká:

  - u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

  - na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

  - u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

  - vyplývá-li to z povahy věci.

  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

  Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 9. Podstatné porušení smlouvy - klimatizace:

  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

  - na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

  Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady:

  - na odstranění vady opravou věci
  - na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

  Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

  Neodstraní li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

  Nezvolí li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

  Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 10. Nepodstatné porušení smlouvy - klimatizace:

  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

  Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

  Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit
  bez souhlasu prodávajícího.

  Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

  Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

  Neoznámil li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.

  Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

  Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

  Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

  Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

  Kupující nemá právo ze záruky, způsobila li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

 11. Další práva a povinnosti smluvních stran - klimatizace.

  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@briv.cz.
  Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 12. Kupující - spotřebitel odesláním vyplněné objednávky - objednávkového formuláře prodávajícímu dává dobrovolně souhlas prodávajícímu společnosti briv.cz v souladu s ustanovením § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů prodávajícího v databázi prodávající pro jeho potřeby za účelem evidence objednávek, účetní evidence, za účelem statistického vyhodnocení prodeje a vyřízených objednávek, a za účelem zasílání nových nabídek a katalogů kupujícímu. Prodávající se zavazuje, že k osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci, kteří se písemně zavázali zachovávat mlčenlivost o osobních údajích kupujících a o bezpečnostních opatřeních týkající se ochrany osobních údajů. Kupující může kdykoli prostřednictvím e-mailu doručeného na adresu info@briv.cz požádat o změnu svých osobních údajů či vyjádřit nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů či zasílání obchodních sdělení.
 13. Shora uvedené obchodní podmínky internetového obchodu tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, která vznikne v rámci internetového prodeje mezi prodávajícím společností briv.cz a kupujícím - spotřebitelem. Kupující - spotřebitel tyto obchodní podmínky internetového obchodu v plném rozsahu a bez výhrad akceptuje zasláním vyplněné objednávky - objednávkového formuláře prodávajícímu. Jakékoliv odchylky, změny či doplnění těchto obchodních podmínek internetového obchodu musí prodávající a kupující - spotřebitel dohodnout v písemné podobě, a to před odesláním objednávky, objednávkového formuláře. Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy. Smluvní vztah se řídí českým právem. V případě sporu se strany budou snažit věc řešit smírně přímo. V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, Web: http://www.coi.cz. V případě, že se spor nepodaří vyřešit mimosoudně, je sjednána příslušnost dle obecného soudu sídla prodávajícího.

         Tyto obchodní podmínky internetového obchodu neplatí a nevztahují se na prodej zboží podnikatelům pro jejich podnikatelské účely.

ZásilkovnaPPLDPD

DC napájecí kabel z USB A portu na jack 5.5 x 2.1 mm

s

Briv.cz na Firmy.cz

Podnikatelské odbory

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení